Airport Regions starting with k

KE-110
KE-200
KE-300
KE-400
KE-500
KE-600
KE-700
KE-900
KG-B
KG-C
KG-J
KG-N
KG-O
KG-T
KG-Y
KH-10
KH-11
KH-13
KH-15
KH-16
KH-17
KH-18
KH-19
KH-2
KH-3
KH-4
KH-7
KH-8
KH-9
KI-G
KI-L
KI-P
KM-A
KM-G
KM-M
KN-U-A
KP-CHA
KP-HAB
KP-HAN
KP-HWB
KP-HWN
KP-KAN
KP-PYB
KP-PYN
KP-PYO
KP-YAN
KR-11
KR-26
KR-27
KR-28
KR-29
KR-30
KR-31
KR-41
KR-42
KR-43
KR-44
KR-45
KR-46
KR-47
KR-48
KR-49
KR-U-A
KS-U-A
KW-AH
KW-FA
KW-JA
KY-U-A
KZ-AKM
KZ-AKT
KZ-ALM
KZ-ATY
KZ-BAY
KZ-KAR
KZ-KUS
KZ-KZY
KZ-MAN
KZ-PAV
KZ-SEV
KZ-VOS
KZ-YUZ
KZ-ZAP
KZ-ZHA