Airports in ua-53 region

Poltava Air Base
Myrhorod Air Base
Kakhnovka Airfield
Lokhvitsya Airport
Velyka Krucha Air Base
Suprunovka Airport