Airports in ru-psk region

Ostrov Naval Air Base
Izborsk Airport
Shabanovo Airfield
Dno Air Base
Smuravyovo Air Base
Idritsa Air Base
Velikiye Luki Airport
Pskov Airport