Airports in ge-ka region

Telavi Air Base
Lagodekhi Airfield
Signakhi Airport
Telavi Kurdgelauri Airport
Bolshiye Shiraki Air Base