Airports in veshchevo municipality

Veshchevo Naval Air Base