Airports in savissivik municipality

Savissivik Heliport