Airports in sao jose so barreiro municipality

Fazenda Sao Sebastiao Airport