Airports in salto do céu municipality

Fazenda Januarinho Airport
Fazenda Rio Preto Airport