Airports in sachigo lake municipality

Sachigo Lake Airport