Airports in rtishchevo municipality

Rtishchevo Air Base