Airports in ostrov bolshevik municipality

Ostrov Bolshevik Air Base