Airports in nizhniy novgorod municipality

Sormovo Airfield