Airports in gostilitsy municipality

Gostilitsy Airfield