Airports in chortkiv municipality

Chortkiv Air Base